Ir o contido principal

Goberno

A estrutura de goberno do CiMUS organízase do seguinte xeito:

 • Consello Reitor: órgano superior de goberno, integrado por representantes institucionais e aberto á participación dos axentes sociais e económicos asociados a Campus Vida. As funcións da Comisión Xestora son, entre outras, as seguintes:
  1. Aprobación do Plan Estratéxico do Centro e as súas modificacións.
  2. Aprobación do orzamento.
  3. Propoñer o nomeamento e cesamento do director.
  4. Aprobación das medidas propostas do comité científico externo.
  5. A incorporación de novo persoal investigador adscrito ao Centro.
  Esta última atribución será sempre por proposta do Director Científico e co informe favorable do Comité Científico Externo.
 • Comité Científico Asesor Externo: órgano encargado de asesorar ao Consello reitor e ao Director científico sobre a política científica do centro e a avaliación da súa actividade. 
 • Director científico / Director Adxunto: responsable da política científica do centro. O director define o proxecto estratéxico e coordina as capacidades dos distintos grupos de investigación.
 • Comité Asesor Científico Interno: ten como función prestar apoio e asesoramento aos directores na toma de decisións, así como supervisar o avance do plan estratéxico e de todos as actividades que se desenvolven no CiMUS en xeral.
 • Director Técnico: con funcións relacionadas co apoio ao centro na xeración de recursos competitivos, impulsando as colaboracións coa industria e tamén coa xestión administrativa e económica do centro.
  Estas estruturas regulan a actividade das áreas e servizos que integran o centro.